ایروبیک.

  • سوزاندن 600 کالری دریک ساعت
  • 12 شرکت کننده
  • دشواری: متوسط
45

دقیقه