تمرینات هوازی.

  • سوزاندن 1200کیلو کالری دریک ساعت
  • 8 شرکت کننده
  • دشواری: آسان
90

دقیقه